Disclaimer

Verstrekte informatie

De verstrekte informatie, inhoud en alle materialen zijn uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Bossmaker veel zorg besteedt aan het samenstellen en onderhouden van deze content/video/webinar en gebruik maakt van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, geeft Bossmaker geen verklaring of garantie omtrent de juistheid of geschiktheid van de informatie in haar video’s en webinars en gerelateerde materialen. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Het gebruik van de informatie is geheel voor risico van de gebruiker.

In geen geval zal Bossmaker aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade in verband met of voortvloeiend uit de uitvoering of het gebruik van enig deel van de vertrouwelijke informatie. Diensten of producten aangeboden door Bossmaker kunnen in waarde fluctueren. U dient zich ervan bewust te zijn dat prijzen kunnen fluctueren. Strategieën genoemd in de content/video/webinar zijn mogelijk niet geschikt voor u. Alle informatie in de gerelateerde materialen is niet bedoeld als advies van welke aard dan ook of het verlenen van advies of andere professionele diensten. Alle informatie is bedoeld om u aan te moedigen autonoom te zijn en te leven en uw eigen onderzoek te doen naar wat voor u nodig is en wat voor u geschikt is om autonoom te kunnen leven.

Vrijheid van meningsuiting

Geuite meningen zijn die van Bossmaker en/of zijn verschijnende gasten. Deze meningen worden geuit binnen het publieke debat en vallen binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

In geen geval zal Bossmaker aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade in verband met of voortvloeiend uit geuite meningen.

Intellectueel eigendom

Bossmaker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze content/video/webinar aangeboden informatie, waaronder alle bijbehorende materialen zoals teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bossmaker of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Fair use notice/recht van citaat

Ondanks onze inspanningen om inbreuk te vermijden, kan deze content/video/webinar auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden bevatten. Wij geloven dat dit gebruik zonder winstoogmerk, educatief, en/of kritiek of commentaar op het web een eerlijk gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal vormt. Auteursrechtelijk beschermd materiaal kan ook worden gebruikt binnen de vrijstelling van het citaatrecht. Indien een openbare bron wordt geciteerd, zal de bron door Bossmaker worden vermeld indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Bossmaker benadrukt dat u toestemming moet krijgen van de eigenaar van het auteursrecht als u auteursrechtelijk beschermd materiaal wilt gebruiken voor doeleinden die verder gaan dan eerlijk gebruik van het citaatrecht.

Pas op voor oplichters en AI-trollen

Wees alert voor oplichters, (AI) trollen en fraudeurs. Er zijn accounts die zich voordoen als Bossmaker en/of de inhoud ervan belasteren. Onze officiële website is bossmaker.com. We vragen u om uzelf te besturen zoals een autonoom individu dat zou moeten doen. Wees daarom waakzaam, controleer informatie en sites en degenen die contact met u opnemen in het algemeen. Reacties op onze informatie kunnen worden verwijderd.