Een echte autonoom staat! – Nederlands

by | Nov 15, 2021 | ARTICLE | 0 comments

Autonomie brengt veel veranderingen met zich mee voor eenieder van ons. Zo weten we dat wij door autonoom te zijn, zelfstandiger worden. We moeten nadenken, evalueren en zaken veranderen op veel facetten in ons leven. Denk maar aan onze mantra’s voedsel, energie, vermogen, handel, onderwijs, autonomie en gemeenschap.

Door aan te geven dat wij autonoom willen worden, geven we aan dat wij eigenaarschap wil-len en deze ook nemen. Daarnaast is verantwoordelijkheid bij jezelf neerleggen een logisch en essentieel gevolg van autonoom worden.

Naast dat er in ons leven veel aan het veranderen is, gebeurt er ook veel in de samenleving, in de gemeenschap en in de wereld. Een bijzonder verschijnsel hierin is dat de grenzen tus-sen wat echt is en wat fictie is behoorlijk vertroebelen. Sterker nog we zien dat sommige in-dividuen zich behoorlijk in de fictie manifesteren en zich ernaar gaan gedragen. Individuen waarvan wij allen dachten dat zij het toonbeeld waren van autonomie, gedragen zich en handelen op alle mogelijke manieren, behalve dan die waarop een autonoom zich hoort te gedragen en handelen.

Een echte autonoom staat!

Rechtop. Trots. Overeind.

Alles waar een autonoom belangrijk vindt, daar staat hij of zij achter. In de vorm van een levend mens van vlees bloed en geest. En verschuilt zich dus niet achter fictie.

In enkele gevallen is er sprake van een naamgeving van de autonoom, bijvoorbeeld een pseudoniem. Van een pseudoniem is de oorspronkelijke naam bekend en erkent de mens ook zijn pseudoniem. Echter als de pseudoniem een eigen leven gaat leiden en zich vaak niet bekend maakt en zich anders voordoet dan wie die mens is, spreekt men van een alter ego, een fictief verschijnsel.
Deze fictie is niet een mens van vlees en bloed want de fictie identificeert zich daar niet mee…

Hoe kan deze situatie ontstaan?

Dat kan in geval er sprake is van een opgebouwde populariteit rondom het alter ego, iets wat de mens achter deze fictie nooit zou zijn gelukt.
Sterker nog, hierdoor wordt de fictie verantwoordelijk voor het handelen vanuit het alter ego en kan de mens achter de fictie zich verschuilen en zelf dus nooit eigenaarschap nemen. Vaak is/zijn het individu of individuen erachter niet eens bekend.

Een alter ego kan ongestraft zaken uiten, immers aansprakelijk stellen van een fictieve ver-schijning is op zijn zachtst gezegd moeilijk. Al wordt de individu ontdekt die handelt namens de fictie, dan nog zal ontkenning de boventoon voeren.

Misleiding, uitsluiting en bedreiging vanuit een ivoren toren

Een fictie die zich voordoet als een mens is feitelijk een occulte zaak, want het is misleidend, bijvoorbeeld een man die zich voordoet als vrouw of andersom.

Met wie heeft men te maken?

De misleider is immers aan het woord. De alter ego leeft in een eigen waarden-wereld die door de fictie wordt gecreëerd.
Anderen die niet in die wereld meebewegen of meegaan worden dan buitengesloten en af-gewezen. Dit krijgt ergere vormen wanneer een alter ego zich voordoet als schepper van die waarden. Immers deze verheft zichzelf naar een ivoren toren en de volgers zijn meelopers en zeker niet van eenzelfde niveau van de fictie. Uiteraard kennen we voorbeelden genoeg uit de geschiedenis waarin genadeloos wordt afgerekend met volgers die later afhaken.

Dit zelfde gedrag zie je voornamelijk bij sekteleiders of politieke ficties. Onder een mom van “gezamenlijke” waarden wordt er gemanipuleerd en loopt het slecht met je af als je niet vol-doet aan de waarden en eisen die door de fictie worden gehanteerd.

Een vorm van ernstige misleiding, bedrog en manipulatief gedrag is veelvoorkomend in der-gelijke gevallen, waarbij deze zodanig wordt toegepast door de fictie dat deze erop uit is de “tegenstander” mentaal te ontredderen. De werkelijkheid wordt glashard ontkend, ver-draaid of eerder gedane uitspraken worden tegengesproken. Dit noemen we gaslighting.

Daarbij worden tegenstanders (de boosdoeners in de ogen van de fictie) vaak afgeschilderd als zijnde afvalligen, kwaadaardigen, aanhangers van freemason, lucifer of andere heftige kreten. Ertegen strijden is zinloos en je raakt daardoor in het web van manipulatie. De fictie draait de zaken zodanig om en je zult een obsessie worden voor de fictie, waarbij je continu genoemd zult worden en zwart gemaakt zal worden.

Oorsprong van dit soort handelen wordt al genoemd in de bijbel: 2 Kor 11-14:

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.
15: Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerech-tigheid.

Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Door de tegenstanders te weren wordt meestal ook een schuldcomplex aangepraat. Om daarvan verlost te worden moet je of je weer plaatsen onder het fictieve (misplaatste) gezag, wat dan wordt aangemeten door de fictie OF (en dat is de enige manier) ver wegblijven van deze fictie. Men heeft dan nog wel een tijd nodig om alles los te laten, maar het beste ontdoe je van alles wat te maken heeft met deze manipulator.

Een ander voorbeeld is dat een manipulator soms ook boeken of andere zaken publiceert. Als dat inhoudelijk correct is geeft dat geen probleem echter als deze publicaties verplichte kost worden en als enige juiste weg worden verkondigd mogen er terecht vraagtekens wor-den geplaatst. Daarin geldt dat dergelijke zaken je kunnen gaan binden aan die fictie.

We zien veel van dit soort ficties, die ook charlatans genoemd kunnen worden, niet alleen in de mystieke wereld maar ook in de dagelijkse wereld. Immers een politiek onschendbare functie kun je ook aanmeten als een fictie vanwege die vermeende onschendbaarheid. Je kunt dan manipuleren en je privé daarvan gescheiden houden. Dus in feite je beter voor-doen dan je werkelijk bent.

Een voorbeeld is dat je moet handelen zoals een politieke fictie het wil, maar niet onder dwang. Als je niet doet wat de fictie wil dan ben je zoals uiteengezet: de boosdoener, kwaadaardig, egoïstisch en meer. De gevolgen zijn meestal altijd uitsluiting en zwart gemaakt worden, ofwel – gaslighting. Ook dit was al voorzegt in de bijbel:

Psalm 53 : 4
Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.

Romeinen 3 vs 23:
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
24: en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Je-zus. (lees gerust verder tot en met 31)

Afsluitend beste Autonoom: Besef wat vrij zijn betekent.

You may also like…

A real autonomous (wo)man stands!

Autonomy brings many changes for each of us. We know that by being autonomous, we be-come more independent. We have to think, evaluate and change things in many facets of our lives. Think of our mantras food, energy, wealth, commerce, education,...

Be your own BOSS

I have taken note of the smear campaign with complete nonsense published on the internet about BOSS/MAKER. Imaginative. That's for sure. Recklessly facts are turned over to the truth and inaccuracies, gossip and backbiting are spread about...

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *