Algemene voorwaarden Identiteitsbewijs voor de levende mens


 ,
ARTIKEL 1. Definitie
 1. BOSS/MAKER: het handelsmerk van RHPRBV (KvK-nummer 34274476), gevestigd te [1017 CA] Amsterdam op het adres Herengracht 450.
 2. de Wederpartij: de mens als natuurlijke persoon of in rechtspersoon, dan wel diens rechtsopvolger, met wie BOSS/MAKER een overeenkomst heeft, dan wel in onderhandeling is om een overeenkomst te sluiten.
ARTIKEL 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten voor niet-leden met betrekking tot koop, verkoop en levering van zaken en/of diensten door BOSS/MAKER en/of door haar ingeschakelde derden aan de Wederpartij.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met BOSS/MAKER zijn overeengekomen.
 4. Indien komt vast te staan dat één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden zijn vernietigd of nietig zijn, dan blijven de overige voorwaarden van deze voorwaarden volledig van kracht.
ARTIKEL 3. Wijziging algemene voorwaarden
 1. BOSS/MAKER behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, bij te werken of aan te vullen.
 2. BOSS/MAKER zal, in geval van een overeenkomst en eenzijdige wijziging van deze voorwaarden, aan de Wederpartij een kopie van de overeenkomst tussen partijen, een kopie van de gewijzigde voorwaarden en een begeleidende brief waarin de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden wordt vermeld, en toegezonden. Wanneer het gaat om gebruiksvoorwaarden en/of andere informatiediensten, producten en inhoud die op de website van BOSS/MAKER worden aangeboden, kan deze op elk moment en zonder kennisgeving aan enige partij worden bijgewerkt, gewijzigd, of verwijderd worden. Door gebruik te maken van de website wordt de gebruiker ervan geacht gebonden te zijn aan de laatste versie ervan.
 3. Wijzigingen van deze voorwaarden geven wederpartij niet het recht overeenkomsten te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 4. Aanbiedingen
 1. Elk aanbod van BOSS/MAKER voor goederen of diensten op maat is 14 dagen geldig en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. Een latere aanvaarding door de Wederpartij bindt BOSS/MAKER niet, tenzij BOSS/MAKER de latere aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk onderschrijft. Aanbiedingen van BOSS/MAKER op de website zijn geldig voor de tijd dat deze op de website worden weergegeven.
 2. De aanbiedingen van BOSS/MAKER moeten als één geheel worden beschouwd. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op nakoming van een deel van de offerte.
 3. Aanbiedingen kunnen afwijkende bepalingen ten aanzien van deze voorwaarden bevatten. In dat geval prevaleert het bepaalde in de aanbieding.
 4. Aanbiedingen kunnen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens en schattingen van BOSS/MAKER. Ontwerpen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, prijzen, monsters en modellen afkomstig van BOSS/MAKER zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk is bevestigd. Indien een aanbieding is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens, is de Wederpartij verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
 5. Gedetailleerde aanbiedingen, marketing en promotiemateriaal en ter beschikking gestelde monsters zijn en blijven eigendom van BOSS/MAKER en mogen zonder schriftelijke toestemming van BOSS/MAKER niet worden doorgegeven. Op verzoek van BOSS/MAKER worden ze onverwijld teruggestuurd.
 6. Kennelijke vergissingen of onjuistheden in de offerte binden BOSS/MAKER niet.
ARTIKEL 5. Realisatieovereenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat een aanbod is aanvaard en schriftelijk is bevestigd. Wanneer het een op de website getoonde aanbieding betreft, is de aanbieding aanvaard wanneer een wederpartij een product of een dienst bestelt en een betaling verricht via de website van BOSS/MAKER.
 2. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Het begin van de uitvoering door partijen is tevens te beschouwen als een overeenkomst tussen BOSS/MAKER en de wederpartij. Op alle overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing zonder afwijking van enig beding in deze voorwaarden.
 4. Indien de aanvaarding van de wederpartij op enig punt of onderdeel afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover BOSS/MAKER met deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
 5. BOSS/MAKER zendt voor iedere overeenkomst een orderbevestiging aan de Wederpartij. Indien een dergelijke orderbevestiging ontbreekt, tast dit de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan.
 6. Indien de orderbevestiging onjuistheden bevat, dient de wederpartij dit binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging aan BOSS/MAKER te melden. Bij gebreke van melding van onjuistheden op de orderbevestiging wordt de daarop vermelde informatie geacht juist te zijn.
 7. BOSS/MAKER is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst haar uitvoering op te schorten en van de Wederpartij genoegzame zekerheid te verlangen voor tijdige en volledige voldoening aan zijn (betalings)verplichtingen.
 8. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door BOSS/MAKER geleverde producten na te maken.
 9. Indien de wederpartij content voor tekst aanlevert, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat hij/zij het recht heeft om de content te gebruiken en het recht heeft om BOSS/MAKER toe te staan ​​gebruik te maken van de content en/of de content te wijzigen om aan wederpartij de overeengekomen diensten te leveren of het overeengekomen product te maken.
ARTIKEL 6. Gebruik online platform
 1. Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste en zorgvuldige gebruik van het BOSS/MAKER Private Wealth Settlement CQV LLC Kennisplatform. Wederpartij dient zich te onthouden van ongeautoriseerd of onzorgvuldig gebruik. In het bijzonder moet de Wederpartij:
  1. gegevens naar waarheid invullen;
  2. persoonlijke inlogcodes vertrouwelijk behandelen en niet aan anderen bekendmaken;
  3. het online platform van BOSS/MAKER niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, openbare orde of rechten van derden;
  4. het online platform van BOSS/MAKER niet zodanig te gebruiken dat de (juiste) werking ervan wordt verhinderd, de beveiliging wordt doorbroken of schade wordt toegebracht aan BOSS/MAKER, het online platform van BOSS/MAKER of derden;
  5. geen virussen te verspreiden via het online platform van BOSS/MAKER of op andere manieren apparaten of systemen te verstoren van BOSS/MAKER of andere gebruikers van het online platform van BOSS/MAKER;
  6. te allen tijde de goede naam en reputatie van BOSS/MAKER in acht nemen en ervoor zorgen dat het gebruik van het BOSS/MAKER online platform op geen enkele wijze de rechten en/of reputatie van BOSS/MAKER en van haar directeuren en/of teamleden schaadt;
  7. volg alle instructies voor het gebruik van het BOSS/MAKER online platform;
  8. gebruik de chatfunctie op een respectvolle manier.
 2. Wederpartij mag derden geen toegang verlenen tot het BOSS/MAKER online platform, het BOSS/MAKER online platform aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, reverse engineeren, content openbaar maken, kopiëren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOSS/MAKER.
 3. Indien Wederpartij deze gebruiksvoorwaarden schendt, heeft BOSS/MAKER het recht om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht, zoals het schorsen of beëindigen van de toegang tot het online platform van BOSS/MAKER of het verhalen van schade of kosten.
 4. De wederpartij stemt ermee in om aan BOSS/MAKER een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.
ARTIKEL 7. Prijzen en betalingen
 1. Alle prijzen of toeslagen of lidmaatschappen die door BOSS/MAKER in rekening worden gebracht, zijn niet-restitueerbare betalingen. BOSS/MAKER zal geen betaling terugbetalen aan wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Lidmaatschapskosten worden nooit gerestitueerd.
 2. Op maat gemaakte goederen van BOSS/MAKER kunnen niet worden geretourneerd.
 3. Alle vermelde prijzen in offertes en overeenkomsten of gepubliceerd op de website zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Betalingen dienen echter te geschieden inclusief BTW en/of andere heffingen die van toepassing kunnen zijn.
 4. Tenzij anders vermeld, zijn alle aanbiedingen onder voorbehoud van prijswijziging.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging van kostprijsbepalende factoren leidt tot een verhoging van de kostprijs of rekenprijs voor BOSS/MAKER, heeft BOSS/MAKER het recht de levering van goederen en/of diensten te annuleren waarna restitutie van betaling plaats vindt.
 6. Prijzen gelden alleen voor de in de overeenkomst genoemde goederen en/of diensten. Alle goederen en/of diensten die door BOSS/MAKER worden geleverd, worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen de prijzen die van toepassing zijn op de dag van levering of uitvoering van de dienst.
 7. Betalingen dienen door de Wederpartij te geschieden door middel van vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingswijze is overeengekomen. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. De wederpartij is niet gerechtigd enige betaling op te schorten, noch tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 8. BOSS/MAKER is gerechtigd om bij het sluiten van de overeenkomst en daarna een aanbetaling of vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen. BOSS/MAKER heeft geen leveringsverplichting totdat deze aanbetaling is voldaan.
 9. Betaling dient te geschieden door overmaking van het gehele factuurbedrag op het door BOSS/MAKER opgegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.
 10. Betaling door de wederpartij geschiedt zonder enige korting of verrekening.
 11. Een klacht geeft de wederpartij nimmer het recht de betaling op te schorten of te verrekenen.
 12. Bij niet of niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij, zijn de kosten van incasso voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.
ARTIKEL 8. Levering van goederen en (advies)diensten
 1. Indien BOSS/MAKER een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Tenzij anders is overeengekomen geldt het adres dat de wederpartij aan BOSS/MAKER heeft opgegeven als plaats van levering.
 3. Bij retourzendingen zullen kosten van verzending, handling en administratie door BOSS/MAKER aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud, dwz het gebruiksrecht van door BOSS/MAKER geleverde goederen gaat op de wederpartij over zodra de betaling voor de goederen volledig door BOSS/MAKER is ontvangen. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorg en als herkenbaar eigendom van BOSS/MAKER te bewaren totdat volledige betaling van de zaken door BOSS/MAKER is ontvangen. Het risico voor verlies van de zaken gaat over op het moment van aflevering van de zaken aan de wederpartij.
 5. Afspraken met adviseurs kunnen minimaal 7 dagen van te voren kosteloos worden afgezegd. Na een annulering kan de afspraak slechts eenmaal worden verzet. Verder kosteloos verzetten is niet toegestaan. De vergoeding voor consultants wordt niet terugbetaald door BOSS/MAKER.
 6. Alle consultancy dient te worden beschouwd als een vrijblijvend advies. Alle adviezen zijn onder voorbehoud van de juistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens. BOSS/MAKER kan niet beoordelen of de verstrekte informatie juist is. De wederpartij moet zelf uitzoeken of het advies al dan niet moet worden opgevolgd en heeft de verantwoordelijkheid om te onderzoeken wat in zijn belang is.
ARTIKEL 9. Klachten
 1. Klachten over door BOSS/MAKER geleverde producten dienen door de wederpartij binnen 5 dagen na leveringsdatum schriftelijk aan BOSS/MAKER te worden gemeld.
 2. Klachten over een uitgegeven factuur dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij BOSS/MAKER te worden gemeld. Na het verstrijken van die termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben aanvaard.
ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid
 1. BOSS/MAKER is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​als gevolg van de door haar geleverde goederen of diensten en/of enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Aansprakelijkheid van BOSS/MAKER voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste contracten en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 3. De Wederpartij vrijwaart BOSS/MAKER voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot documenten, adviezen, tekeningen, maten, modellen en dergelijke, door BOSS/MAKER op verzoek van de wederpartij of door de wederpartij zelf verstrekt.
 4. Voorts vrijwaart de wederpartij BOSS/MAKER voor aanspraken van derden jegens BOSS/MAKER ter zake van door BOSS/MAKER aan de wederpartij verkochte goederen of ten behoeve van de wederpartij geleverde diensten.
 5. Indien en voor zover BOSS/MAKER geen beroep toekomt op de in dit artikel opgenomen vrijstellingen, is BOSS/MAKER nimmer gehouden tot schadevergoeding die meer bedraagt ​​dan het bedrag dat haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het geval bezorgd. Indien geen verzekeringsdekking van toepassing is, is de maximale aansprakelijkheid van BOSS/MAKER in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag van de contractwaarde.
 6. De aansprakelijkheid van BOSS/MAKER wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij BOSS/MAKER onverwijld en deugdelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, daarbij stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en BOSS/MAKER ook daarna toerekenbaar in de nakoming is punt uit. blijft tekortschieten in zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat BOSS/MAKER in staat is adequaat te reageren.
 7. BOSS/MAKER is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Overmacht wordt gedefinieerd in artikel 12 van deze voorwaarden.
 8. BOSS/MAKER is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
ARTIKEL 11. Beëindiging en opzegging
 1. De dienst heeft een (aanvangs)termijn na bestelling en betaling van het pakket, product en/of dienst zoals vermeld op de website en/of na aanvang van de werkzaamheden van maximaal één jaar. BOSS/MAKER start haar dienstverlening pas na betaling door de wederpartij.
 2. Deze overeenkomst kan door elke partij per aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd indien:
  1. één van de partijen handelt in strijd met enige bepaling van deze overeenkomst en die Partij voldoet nog steeds niet volledig binnen zeven (7) werkdagen nadat zij door de andere partij per aangetekende brief op de hoogte is gesteld van de strijdige koers;
  2. deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden indien van één der Partijen of derden faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd en/of één van Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en/of één van Partijen tot liquidatie overgaat, al dan niet vrijwillig of niet.
 3. Annulering van educatieve diensten zoals betaalde webinars en/of fysieke en/of online trainingen dient schriftelijk te geschieden; wij bevestigen uw opzegging schriftelijk. De annulering is pas geldig als deze door ons schriftelijk is bevestigd. U kunt kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende activiteit (gerekend tot en met de dag voorafgaand aan de activiteit); eventueel reeds betaalde deelnamegelden worden dan gerestitueerd met uitzondering van een eventuele aanbetaling; dit laatste blijft voor uw rekening. Als er geen aanbetaling verschuldigd was, wordt 75% van de verkoopprijs ingehouden. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van de activiteit, gerekend vanaf de dag voor de activiteit, bent u 85% van de deelnameprijs verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van opzegging.
ARTIKEL 12. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan ​​omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en waarop BOSS/MAKER geen invloed kan uitoefenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, epidemie of pandemie, natuurramp, stakingen bij BOSS/MAKER of haar toeleveranciers, algemeen gebrek aan grondstoffen of halffabrikaten, niet voorzienbare stagnatie of vertraging bij toeleveranciers of derden, transportmoeilijkheden, brand, molest en waterschade bij BOSS/MAKER of toeleveranciers en overheidsmaatregelen, zoals in- en uitvoerverboden en lockdowns.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, heeft BOSS/MAKER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Beide partijen zijn in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding te ontbinden, indien de periode waarin door overmacht nakoming van een verplichting door BOSS/MAKER onmogelijk wordt gemaakt langer duurt dan twee maanden.
 4. Indien BOSS/MAKER voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BOSS/MAKER gerechtigd het leverbare gedeelte separaat te factureren en/of of het leverbare gedeelte en de Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. BOSS/MAKER heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van de verbintenis verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
ARTIKEL 13. Intellectuele eigendom
 1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op beschrijvingen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, offertes, logo's alsmede de informatie waarop deze zijn gebaseerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van BOSS/MAKER, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht .
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOSS/MAKER mag de Wederpartij de in lid 1 bedoelde bescheiden niet kopiëren, gebruiken, tonen, verspreiden, verveelvoudigen, beschikbaar stellen of anderszins aan derden verstrekken.
 3. Indien – om welke reden dan ook – BOSS/MAKER het daadwerkelijke gebruik van haar intellectuele eigendomsrechten (of een inbreuk daarop) niet afdwingt, kan de wederpartij hier geen zelfstandige (licentie)rechten aan ontlenen of daaraan ontlenen.
ARTIKEL 14. Geheimhouding
 1. Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van BOSS/MAKER in het kader van hun overeenkomst.
 2. "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie of materiaal dat eigendom is van BOSS/MAKER, al dan niet eigendom van of ontwikkeld door BOSS/MAKER, dat niet algemeen bekend is behalve door BOSS/MAKER, en dat de Ontvanger kan verkrijgen via een directe of indirect contact met BOSS/MAKER, inclusief maar niet beperkt tot informatie die openbaar is gemaakt via BOSS/MAKER Private Wealth Settlement CQV LLC Knowledge Platform-applicaties en communicatie in de breedste zin van het woord.
 3. Ongeacht of specifiek geïdentificeerd als vertrouwelijk of bedrijfseigen, vertrouwelijke informatie omvat alle informatie verstrekt door BOSS/MAKER en informatie van BOSS/MAKER en enige derde partij waarmee BOSS/MAKER te maken heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot documenten, sjablonen, onderzoek, beheer sjablonen, sjablonen voor trustdocumenten, informatie over vrijstellingsrekeningen van de overheid, informatie over de status van algemene executeur, toegang tot vrijstellingsrekeningen, gebruik van vrijstellingsrekeningen, verrekening, particuliere commerciële instrumenten, commerciële processen, nalatenschapsgeheimen, alle andere processen, procedures, contracten, informatie over financiële instellingen en intellectueel eigendom gedeeld door BOSS/MAKER. De aard van de informatie en de wijze van openbaarmaking zijn zodanig dat een redelijk mens zou begrijpen dat deze vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die een negatieve reactie van het publiek kan veroorzaken en de openbare orde kan verstoren en/of de activiteiten van de overheid in gevaar kan brengen.
 4. Vertrouwelijke informatie omvat niet:
  1. kwesties van publieke kennis die voortvloeien uit openbaarmaking;
  2. informatie die de ontvanger rechtmatig heeft ontvangen van een derde partij zonder geheimhoudingsplicht;
  3. informatie onafhankelijk ontwikkeld door de ontvanger;
  4. gegevens die van rechtswege openbaar worden gemaakt;
  5. informatie die door de ontvanger is bekendgemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming;
  6. en alle andere informatie die beide partijen schriftelijk overeenkomen, is niet vertrouwelijk.
 5. Vanwege de zeer gevoelige aard van de informatie en het intellectueel eigendom dat het onderwerp is van deze overeenkomst, gaat de wederpartij akkoord met boetes van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per gebeurtenis voor alle schade aan BOSS/MAKER veroorzaakt door een schending van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot financiële schade en schade aan de vrijheid van een functionaris, trustee, belanghouder of begunstigde van BOSS/MAKER.
ARTIKEL 15. Privacy en verwerking van persoonsgegevens
 1. BOSS/MAKER verwerkt persoonsgegevens van de wederpartij voor de volgende doelen:
  • de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  • het onderhouden van contact met de wederpartij;
  • BOSS/MAKER het uitvoeren van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing;
  • BOSS/MAKER zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de wederpartij te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.
  • Door het aangaan van de overeenkomst gaat de wederpartij akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door BOSS/MAKER. De wederpartij kan deze toestemming te allen tijde intrekken, behalve voor zover uitvoering van de overeenkomst hierdoor onmogelijk wordt.
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van BOSS/MAKER.
ARTIKEL 16. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BOSS/MAKER en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit met BOSS/MAKER gesloten overeenkomsten worden, met uitsluiting van andere rechterlijke instanties, beslecht door middel van een minnelijke schikking of indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

Ik begrijp en ga akkoord met deze algemene voorwaarden.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Algemene voorwaarden Identiteitsbewijs voor de levende mens
lock iconUnique Document ID: b8b7be78008099ddcad9a37661330a213c96249b
Timestamp Audit
08/01/2023 20:04 CETAlgemene voorwaarden Identiteitsbewijs voor de levende mens Uploaded by Pieter Richard - info@bossmaker.com IP 77.175.173.193
08/01/2023 20:27 CETPieter Richard - info@bossmaker.com added by Pieter Richard - info@bossmaker.com as a CC'd Recipient Ip: 77.175.173.193